30. novembra 2015

Regulatívy

Spoločnosť Artinem Property, a.s., so sídlom 038 15 Blatnica 363, IČO: 47 556 064 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10 822/L (ďalej aj“Developer”) je realizátorom projektu “Obytno rekreačná zóna Blatnica – Sebeslavce” (ďalej aj “Zámer”) na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Blatnica, čast Sebeslavce

ZÁVÄZNÉ REGULAČNÉ PODMIENKY UMIESTNENIA STAVIEB, PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU a ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY RODINNÝCH DOMOV V „Obytno rekreačnej zóne Blatnica – Sebeslavce“

Záväzné a odporúčané urbanistické a architektonické parametre pre obytno rekreačnú zónu stanovené architektom a Developerom.
Zámerom Developera je vytvoriť kultivované a koherentné životné prostredie najvyššej kvality verejných priestorov pre realizáciu individuálnych zámerov budúcich obyvateľov „Obytno rekreačnej zóny Blatnica – Sebeslavce“. Charakter individuálnych architektonických riešení rodinných domov by mal reflektovať moderné trendy a osobitý  kontextuálny prístup k jednotlivým pozemkom pri tvorbe budúcich projektov. Je presvedčením Developera, že kvalitná krajinná architektúra (urbanistický koncept podporený rovnako kvalitnými a modernými návrhmi rodinných domov, ktoré rešpektujú záväzné a odporúčané regulatívy), prispejú k zvýrazneniu jedinečnosti tejto lokality na úpätí Veľkej Fatry. Z dôvodu maximalizácie využitia potenciálu rôznorodej ponuky unikátnych stavebných pozemkov s orientáciou a výhľadom podľa individuálnych požiadaviek klienta, dôrazne neodporúčame architektonické riešenia rodinných domov vychádzajúce z tzv. „katalógových“  typizovaných projektov. Jedine návrh rodinného domu od skúseného a kvalitného architekta môže prispieť k vytvoreniu kultivovaného, udržateľného a komfortného životného prostredia pre budúcich obyvateľov.

Zmeny a odchýlky je možné vykonať so súhlasom Developera.

1. Základné ciele stavby

Navrhovaný objekt rodinného domu a jeho záhrady je situovaný v k.ú. obce  Blatnica časť Sebeslavce, v okrese mesta Martin. Objekt RD bude slúžiť 4-5 člennej rodine na bývanie. Pozemok je prístupný z priľahlej obojsmernej areálovej komunikácie. Objekt stavby bude situovaný v súlade s priloženými regulatívami. Pôdorys objektu musí maximálne využívať a zohľadňovať tvar pozemku, konfiguráciu terénu a rastúcej zelene, stavba môže byť podpivničená s 1.n.p. a podkrovím. Rozvody vody, elektroinštalácie, kanalizácie a optického pripojenia budú zaústené do verejných rozvodov cez navrhnuté prípojky. Budova bude napojená na verejné inžinierske siete, vedené z priľahlej komunikácie, prípojky sú vyhovujúce pre plánované spotreby energií. Stavebno – technicky je stavba tradične murovaná z pálených tehál s dreveným krovom a pravidelnou sedlovou strechou.

2. Prehľad východiskových podkladov

Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie bude použité zameranie skutkového stavu a obhliadka pozemku, geometrický plán, požiadavky investorov a regulatíva predložené developerom. Pri vypracovaní projektu stavby budú ďalej použité nasledovné podklady: výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej  mapy, platné STN a Eurokódy, Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vyhláška č.94/2004 Z.z. o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov, vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon NR SR č.514/2001 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, opatrenie štatistického úradu SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb.

3. Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nesmie mať negatívny vplyv na okolité prostredie. Počas výstavby stavebník zabezpečí maximálnu ochranu pôvodnej vegetácie a morfológie prostredia.

KATEGORIZÁCIA  ODPADOV  POČAS  VÝSTAVBY:
V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. .o odpadoch musia sa odpady produkované počas výstavby podľa druhu a kategórie roztriediť a ich likvidáciu si dodávateľ stavby zmluvne zabezpečí  oprávnenými organizáciami podľa vyhlášky MŽP  SR č. 284/2001  Z.z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov je kategorizácia odpadov počas výstavby nasledovná:

ZATRIEDENIE ODPADU – DOPORUČENÉ ZNEŠKODNENIE
č.-170201 odpadové stavebné drevo (riadená skládka)
č.-170107  zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc (riadená skládka)
č.-170302  odpady z bituménových zmesí (riadená skládka)
č.-170405  železo,betonárska výstuž (riadená skládka)
č.-170411  odpad z káblov (riadená skládka)
č.-170904  zmiešané odpady zo stavieb (riadená skládka)
č.-170504  zemina a kamenivo (terénne úpravy)
č.-170506  výkopová zemina iná  (terénne úpravy)

KATEGORIZÁCIA ODPADOV POČAS PREVÁDZKY:
č.- 20 03 01 odpad ako domový (riadená skládka)

ZEMNÉ PRÁCE:
Pred zahájením stavby je potrebné vytýčiť objekt, Developer zabezpečí presné vytýčenie trás všetkých inžinierskych sietí v predmetnom priestore stavby a jeho okolí – križovanie a ochranu sietí je nutné zrealizovať v zmysle platných predpisov podľa podmienok určených v stavebnom konaní. Zemným prácam bude predchádzať skrývka ornice do hĺbky cca 200-250mm. Samotné výkopové práce je možné realizovať strojne.

HLAVNÝ VSTUP DO OBYTNO REKREAČNÉHEJ ZÓNY BLATNICA SEBESLAVCE

Developer vybuduje primárne a sekundárne oplotenie projektu + vetrolamy a vstupnú bránu.

UNIFIKOVANÝ VSTUP NA STAVEBNÚ PARCELU

Ilustračné foto:

foto1 brana

Umiestnenie stavby v rámci parcely

nakres4 umiestnenie stavby
Legenda:
RE    – elektromerový rozvádzač
VŠ     – navrhovaná prefabrikovaná vodomerná šachta
KŠ     – navrhovaná prefabrikovaná kanalizačná šachta
A       – sklad záhradného náradia
B       – vstup, zvonček, poštová schránka, kontajnery na domový separovaný odpad
C       – terasa
D       – typizovaný plastový zásobník dažďovej vody xy m3 (aquatec…)
E       – trativodná šachta

nakres5 primarne pletivo

Spôsob zastavania pozemkov: (objekt individuálnej výstavby) samostatne stojace rodinné domy.
Maximálna zastavaná plocha pozemku aj so spevnenými plochami nesmie presiahnuť 35% z plochy stavebného pozemku.
Počet podzemných podlaží: 1 – (jedno podzemné podlažie resp. využitie sklonu terénu pre zapustenie podlažia do svahu)
Počet nadzemných podlaží: 2 (1+1) jedno nadzemné podlažie plus jedno ustúpené podlažie alebo podkrovie.
Hranica parcely: 2 m od prístupovej komunikácie.
Uličná čiara: čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys všetkých stavebných objektov na pozemku (drobných doplnkových stavieb, objektov permanentného parkovania a odstavovanie motorových vozidiel – garáže, prístrešky, rampy, schodiská, terasy, spevnené plochy, bazény a pod.) vzdialená od hranice komunikácie typu (obojsmerná areálová komunikácia – šírky 5,5 m) : 8 m, od hranice parcely 6m.
Hlavná stavebná čiara: minimálna vzdialenosť všetkých stavebných objektov od hranice susedného pozemku (drobných doplnkových stavieb, objektov permanentného parkovania motorových vozidiel – garáže, prístrešky, rampy, schodiská, terasy, spevnené plochy, bazény a pod) je 4 m.
Maximálna šírka vstupu na parcely: 6 m.
Spevnené plochy: vegetačné zatrávňovacie panely, dlažba z pohľadového betónu, kamenná dlažba (žula, pieskovec, andezit).
Primárne oplotenie: bezprostredne susediaceho s verejným a susedným priestorom) oceľové poplastované pletivo (výška -1,5 m) bez sokla .
Sekundárne oplotenie (trvalo zelený „živý“ plot): 1,6 m + projekt flóry (viď príloha).
Oporné múry: pre terénne úpravy – gabiony (žula, pieskovec, andezit).
Umiestnenie elektrickej meracej skrine, vodomerovej a kanalizačnej šachty: podľa priloženej výkresovej dokumentácie.

Je zakázané:

 1. Zlučovanie a delenie pozemkov.
 2. Využívanie pre obchodné, priemyselné a skladové použite.
 3. Na ploty a verejné priestranstvo umiestňovať reklamné predmety a reklamné tabule spoločností.
 4. Na pozemku nemôžu byť umiestnené žiadne mobilné, dočasné domy.
 5. Na oplotenie dať ostnatý / žiletkový drôt.
 6. Umiestňovať športoviská, ihriská, bazény, detské ihriská (hojdačky, preliezky) pred domom (v smere pohľadu od verejného priestranstva – od cesty).
 7. Klímy, čerpadlá, nezávislé jednotky, musia byť umiestnené na neviditeľných miestach. Zariadenia musia spĺňať kritériá hlučnosti.
 8. Žiadne ochranné kamery a dodatočné osvetlenia nesmú narúšať súkromie susedov a verejného priestranstva.
 9. Nesmú sa chovať žiadne hospodárske zvieratá ani včely. Je povolené chovať nehlučné domáce zvieratá. V prípade hlučných domácich miláčikov je potrebné ich odstrániť. Na verejných priestranstvách musia byť miláčikovia na vodítku a mať náhubok. Exkrementy musí ihneď odstrániť majiteľ.
 10. Použitie generátora (motora, karavanov, obytných áut) maximálne 2 týždne v roku.
 11. Uskladňovať staré veci na pozemku a budovanie šôp/prístreškov a iných objektov na uskladnenie.

Koordinačná situácia M 1:200

nakres6 situacia M200

Koordinačná situácia M 1:500

nakres7 situacia M500

Výsadby druhov drevín v “živom” oplotení a aleji

Vetrolamy:

 • dub letný
 • dub zimný
 • buk lesný
 • lipa
 • brest
 • borovica lesná
 • orech kráľovský
 • smrek opadavý

Živý plot:

 • vtáčí zob ligustrum
 • kalina obyčajná
 • kalina siripútková
 • bršlen európsky
 • hlohyňa jednosemenná
 • svík krvavý
 • drieň obyčajný
 • hrab

Alej:

 • javor mliečny
 • javor horský
 • javor poľný

zakázané vysádzať tuju a jej kultiváty

Alternatívy riešení návrhov podlažností a tvaroslovia objektov rodinných domov

Počet podzemných podlaží: 1
(jedno podzemné podlažie resp. využitie sklonu terénu pre zapustenie podlažia do svahu)

Počet nadzemných podlaží : 2 (1+1)
(jedno nadzemné podlažie plus jedno ustúpené podlažie alebo podkrovie)

Strecha

 1. Je povolená kombinácia sedlovej (so sklonom od 10 do 35 stupňov – symetrickej) a sedlovej (extenzívnej zelenej).
 2. Nepovolené sú všetky ostatné typy striech vrátane valieb a pod.
 3. Vybavená kompletným príslušenstvom strešného systému – snehovými zachytávačmi proti zosunu snehu a dažďovými odkvapmi so zvodmi, zaústenými do trativodov.
 4. Krov je drevený tesársky. Nosnú časť krovu vytvárajú krokvy na pomúrniciach ukotvených do železobetónového venca.
 5. Klampiarske konštrukcie budú realizované z pozinkovaného plechu farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
 6. Presah ostrešia – k dispozícii sú dve alternatívy 0 mm alebo 800 mm.
 7. Drevené debnenie – materiál (č.smrek, dub, buk) v prírodnom odtieni povrchovo upravený bezfarebným matným exteriérovým lazúrovacím náterom umiestnený na vrchnej strane krokiev.
 8. Krokva – materiál (smrek) v prírodnom odtieni povrchovo upravený bezfarebným matným exteriérovým lazúrovacím náterom.
 9. Strešná krytina – betónová/hlinená škridla, klampiarsky falcovaný oceľový plech s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
 10. Raster klampiarskych spojov “falcov” vo vzdialenosti 600 – 800 mm, zelená extenzívna strecha alebo škridľa – tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
 11. Odkvapový systém – meď, oceľový plech s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
 12. Fotovoltaické články a solárne kolektory sú povolené.

Komín

 • Exteriérový kamenný obklad komína: materiál prírodný (žula, pieskovec, andezit – lomový kameň) – je možné aj použitie systémového antikorového komínového telesa.
 • Oplechovanie komína: oceľový plech s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
 • Komínová hlavica: oceľový plech s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba, železobetónová bez povrchovej úpravy farby “betónu”.

Výplne otvorov

 • Okno: drevené okno (smrek, dub, buk) v prírodnom odtieni alebo AL a plastové – farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba, okenné krídla zasklené s izolačným troj-sklom.
 • Exteriérový parapet: drevený – v materiálovom a farebnom prevedení okenného rámu (smrek, dub) alternatívne plechový – pozinkovaný plech, farebná alternatívatmavosivá – čierna (antracitová) farba alebo kamenná materiál prírodná (žula, pieskovec, andezit – lomový kameň).
 • Okenica:
  • rám – drevený (smrek, dub) v prírodnom odtieni alebo oceľový rám s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba.
  • lamely – drevené – v materiálovom a farebnom prevedení okenného rámu (č.smrek,dub) v prírodnom odtieni.
  • mreža – oceľová exteriérová mreža s prekovanou štruktúrou materiálu tyče štvorcového prierezu 20 x 20 mm , povrchová úprava – pozink, kováčskym černením; alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba alt. brúsený anticor.
  • vstupné dvere – (smrek, dub) v prírodnom odtieni alebo AL a plastové – farebná; alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba, dverné krídlo 1/3 zasklené s izolačným troj-sklom.
 • Fasáda: je realizovaná kombináciou bielej alebo svetlosivej omietky, kamenného obkladu, sokla alebo zapusteného podlažia, a vertikálneho dreveného fasádneho obkladu, štítovej steny resp. druhého nadzemného podlažia.
 • Exteriérový drevený obklad odvetranej fasády:
  materiál (č.smrek, dub) šírky 150 mm – povrch rovnomerne v smere drevného vlákna, mechanicky opracovaný oceľovou kefou alebo hobľovaný, v prírodnom odtieni, povrchovo upravený bezfarebným (bezpigmentovým) matným savým, tenko-vrstvým, exteriérovým lazúrovacím náterom “omietanie” resp. opracovanie hrany obkladových profilov je realizované pod 90 stupňovým uhlom “pero-drážka“.
 • Exteriérový kamenný obklad sokla:
  materiál prírodná (tehla, žula, pieskovec, andezit – lomový kameň bez povrchovej úpravy) kamenný obklad môže byť použitý aj na stenách obvodového plášťa budovy prvého a druhého nadzemného podlažia obvodového plášťa objektu.
 • Rošt, zábradlie: rám – drevený (č.smrek, dub) v prírodnom odtieni alebo oceľový rám s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá (antracitová) farba.
 • Lamely – drevené – v materiálovom a farebnom prevedení okenného rámu (smrek, dub) v prírodnom odtieni.
 • Madlo zábradlia – drevené – v materiálovom a farebnom prevedení okenného rámu (smrek, dub) v prírodnom odtieni, alt. brúsený anticor, prípadne – černený kovaný profil.

Schody

 • Nosná konštrukcia schodov drevená (č.smrek, dub, jatoba, teek, makasar a pod.) v prírodnom odtieni, alebo oceľová s povrchovou úpravou pozink, farebná alternatíva tmavosivá – čierna (antracitová) farba alebo kamenný materiál prírodný (žula, pieskovec, andezit – lomový kameň).
 • Pochôdzna časť schodov drevená (smrek, červený smrek, dub) v prírodnom odtieni, alebo kamenný materiál prírodný (žula, pieskovec, andezit – lomový
  kameň).
 • Pätky – kamenný materiál prírodný (žula, pieskovec, andezit – lomový kameň).
 • Oporné múry – gabiony – materiál prírodná (žula, pieskovec, andezit – lomový kameň bez povrchovej úpravy).

Terasa

 • Drevená konštrukcia – (č.smrek, dub) v prírodnom odtieni po konzultácii so statikom je vhodné použitie hrubších prierezov používaných konštrukčných prvkov (väzníc, trámov…) napr. 160×160, 180×180 mm.
 • Zavetrovacie prvky – drevená konštrukcia – (smrek) v prírodnom odtieni po konzultácii so statikom je vhodné použitie hrubších prierezov používaných konštrukčných prvkov; alternatívne kovová konštrukcia – oceľová tyč štvorcového prierezu s prekovanou štruktúrou materiálu, povrchová úprava – pozink, kováčskym černením; alternatíva tmavosivá (antracitová) farba. Po konzultácii so statikom je vhodné použitie aj kovových konštrukčných detailov spojov drevených prvkov, pätiek osadených stĺpov takisto s prekovanou štruktúrou materiálu, povrchová úprava – pozink, kováčskym černením alternatíva tmavosivá(antracitová) farba alebo brúsený anticor.
 • Podlaha – kamenná, betónová dlažba alebo drevená – nosná konštrukcia podlahy drevená (č.smrek, dub, jatoba, teek, makasar a pod.) v prírodnom odtieni, pochôdzna časť terasy drevená (č.smrek, dub, jatoba, teek, makasar a pod.).

nakres1

Regulatívy pri príprave stavby

Regulatívy pri príprave stavby určujú povinnosti stavebníka pred začatím stavebných prác.

Každý stavebník je povinný:

 1. Prevziať stavebný pozemok, resp. stavebný objekt za účelom realizácie alebo ukončenia stavby od Developera na základe Protokolu o prevzatí stavby, ktorý obdrží stavebník, zástupca Developera a ním určený Správca areálu (zóny).
 2. Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zariadenia staveniska na vlastnom pozemku, alebo na určenom pozemku Správcom areálu. Podmienky zariadenia staveniska budú určené v zápisnici, ktorá bude obsahovať najmä parcelné číslo skládky, resp. zariadenia staveniska, spôsob zabezpečenia a vstupu na zariadenie staveniska (napríklad oplotenie, vyznačenie vstupov a pod.) .
 3. Odovzdať Správcovi areálu písomný zoznam osôb, ktoré budú vykonávať stavebné práce, kontakt na stavebníka alebo ním poverenú osobu, ktorá v prípade potreby telefonicky oznámi, kto môže vstupovať na stavbu.
 4. Zabezpečiť vytýčenie stavby na pozemku zodpovedným geodetom s príslušným oprávnením.
 5. Zabezpečiť stavebný denník pre potreby zápisov Správcu areálu.
 6. Zabezpečiť, aby akýkoľvek zásah do prívodu pitnej vody a vodomernej šachty z akýchkoľvek dôvodov bol vykonaný so súhlasom a s prípadnou realizáciou prevádzkovateľa vodnej stavby.
 7. Zabezpečiť osadenie vodomeru pre meranie odberu pitnej vody a kompletnej technológie tlakovej kanalizácie pre odvod splaškových vôd prevádzkovateľa vodnej stavby.
 8. Zabezpečiť zriadenie prípojného miesta odberu elektrickej energie a jej meranie.
 9. Zabezpečiť dovoz materiálu na stavbu nákladným autom max. do hmotnosti 3,5 t (po zrealizovaní konečných komunikácií).
 10. Zabezpečiť na stavenisku „suché“ sociálne zariadenie pre pracovníkov na stavbe.
 11. Zabezpečiť poučenie pracovníkov stavby o pohybe v areáli, je zakázaný pohyb po cudzích pozemkoch a už zrealizovaných stavieb.
 12. Zabezpečiť realizáciu stavby výlučne v súlade a s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
 13. Realizácia akejkoľvek ďalšej prístavby alebo oplotenia, podlieha povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením alebo ohláseniu drobnej stavby. K takejto realizácii je potrebná príslušná dokumentácia a písomný súhlas Developera.
 14. Zabezpečiť na základe písomnej dohody so Správcom areálu zariadenie staveniska  plechový sklad na uloženie stavebného materiálu na vlastné náklady.
  Stavebník je povinný predložiť koordinačnú situáciu umiestnenia RD a napojenie na infraštruktúru na svojom pozemku a predložiť na odsúhlasenie správcovskej spoločnosti Developera.
 15. Zabezpečiť si stavebný materiál, stavebnú mechanizáciu, stroje a zariadenia proti krádeži a zneužitiu.
 16. Dodržiavať bezpečnosť pri práci a na stavbe a  realizovať výstavbu len s osobami  a spoločnosťami s príslušným oprávnením na stavebné a montážne práce.

Požiadavky pri výstavbe:

 1. Nie je možné započať výstavbu RD pokiaľ nie sú stavebníkovi (vlastníkovi pozemku) Developerom písomne odsúhlasené:  výkresy RD a ďalších stavieb so špecifikáciami ktoré ukazujú navrhovaný rozvoj pre daný pozemok: veľkosť, výška, dizajn, materiály, ktoré majú byť použité v konštrukcii a povrchová úprava-farby; prístup a posedenie; rozvody infraštruktúry, prípojky, nádrže, elektrické jednotky.
 2. Developer následne schváli pledloženú dokumentáciu a potvrdí to písomne vlastníkovi pozemku. Developer musí mať absolútnu voľnosť pri schválení alebo neschválení projektu. Developerom schválená dokumentácia je podkladom pre žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia.
 3. Žiadna prístavba, altánok, garáž alebo iná stavba nesmie byť započatá (postavená skôr) ako rodinný dom.
 4. Akákoľvek stavba, ktorá bola započatá na pozemku a bola schválená v schvalovacom procese podľa bodu 1, musí postupovať prísne v súlade s výkresmi a špecifikáciami schválenými Developerom. V prípade malých zmien môže Developer, podľa svojho uváženia, písomne vopred schváliť.
 5. Všetky stavby na pozemku (RD, garáž, altánok) majú byť zrealizované z toho istého materiálu a majú niesť ten istý dizajn a farbu.
 6. Minimálna zastavanosť pri pozemkoch do 1200 m2 sú objekty od 160 m2
  Minimálna zastavanosť pri pozemkoch od 1201 m2 do 1999 m2 od 160-200 m2
  Minimálna zastavanosť pri pozemkoch od 2000 m2 a viac od 240-600 m2
 7. Skleníky, bazény, fóliovníky môžu mať maximálnu výmeru 100 m2
 8. Vlastník pozemku musí vybudovať podzemnú zádržnú nádrž s trativodom pre dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Spadnutá voda musí zostať na pozemku.
 9. Pri projektovaní základov je potrebné vychádzať z dokumentu „Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum“ vypracovaného spoločnosťou ENVICONSULT, spol. s r.o., (Príloha).
 10. Objekty na pozemku musia byť skolaudované do 60 mesiacov od nadobudnutia vlastníctva pozemku.
 11. Všetky zmluvy a dodatky ostávajú v platnosti navždy, samostatné budovy atď sa musia riadiť rovnakými pokynmi, ako pôvodné stavby (tým sa myslí, že v budúcnosti niekto zbúra pôvodný dom a bude stavať nový, prípadne rekonštruovať).
 12. Výstavba a používanie akýchkoľvek televíznych alebo rozhlasových antén musí byť schválené Developerom. Antény nemôžu byť väčšie ako priemer 60 cm.
 13. Vlastník pozemku sa zaväzuje, že na svojom pozemku vysadí minimálne 5 stromov. Minimálny priemer vo výške 130 cm je 100 mm. Výsadba, plán a druh musí byť schválené Developerom písomne.
 14. Vlastník sa zaväzuje postaviť vstupnú bránu, elektrimer skriňu, poštovú schránku, číslo domu navrhnutú Dveloperom.
 15. Vlastník sa zaväzuje vykonávať pravidelnú údržbu o svoju zeleň na svojom pozemku (živé ploty v spoločných priestoroch, údržbu bude zabezpečovať správcovská spoločnosť v zmysle zmluvy).
 16. V prípade, že verejné komunikácie budú zrealizované, ich prípadné poškodenie (stavebnými firmami, dodávateľmi) počas výstavby znáša vlastník pozemku a musí ich dať do pôvodného stavu v čo najkratšom termíne.
 17. Vývoz odpadkov zabezpečí správcovská spoločnosť s Obcou Blatnica. Vlastník si zabezpečí riadne uzatvárateľnú kuka nádobu.
 18. Súbeh s vlastníctvom pozemku: Akékoľvek postúpenie, predaj alebo prevod akéhokoľvek pozemku alebo ich časti sa má za to, že všetko má byť vykonané v súlade s týmito regulatívami  a podmienkami uvedenými v kupnej zmluve.

Regulatívy pri realizácii stavebných prác

Regulatívy pri realizácii stavebných prác určujú povinnosti stavebníka počas samotnej realizácie stavebných prác.

Každý stavebník je povinný:

 1. Udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku.
 2. Neskladovať materiál ani zvyšky použitých materiálov na cudzích pozemkoch.
 3. Neznečisťovať cudzie pozemky a okolie stavby.
 4. V prípade použitia nebezpečných látok zabezpečiť ich uskladnenie tak, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy.
 5. Realizáciu staveništnej prípojky elektrickej energie riešiť s distribútorom elektrickej energie napr. SSE a.s.
 6. Zabezpečiť výkon stavebných prác – v pracovných dňoch od 7.00 hod do 21.00 hod
  sobota od 8.00 hod do 18.00 hod a od 18.01 hod do 21.00 hod len nehlučné a neprašné práce
  nedeľa/sviatky a dni pracovného pokoja od 8.00 hod do 18.00 hod len nehlučné a neprašné práce.
 7. V prípade realizácie stavby medzi už zrealizovanými stavbami zabezpečiť, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 8. Nezasahovať stavebnou činnosťou do hlavných rozvodov pitnej vody, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, rozvodných skríň, rozvodov optických káblov a verejného osvetlenia bez predchádzajúceho súhlasu správcu areálu.
 9. Pri akomkoľvek znečistení alebo poškodení prístupovej komunikácie zabezpečiť jej okamžité uvedenie do pôvodného stavu.
 10. Zabezpečiť pravidelný odvoz stavebného odpadu, nevytvárať čierne skládky, nevhadzovať stavebný odpad do kontajnerov na komunálny odpad.
 11. Strpieť na žiadosť Správcu areálu vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutných čas zákaz resp. obmedzenie vstupu do areálu napr. realizácia komunikácií.

Regulatívy po ukončení stavebných prác

Regulatívy po ukončení stavebných prác určujú povinnosti stavebníka po ukončení stavebných prác.

Každý stavebník je povinný:

 1. Oznámiť Správcovi ukončenie stavebných prác.
 2. Zabezpečiť odvoz stavebného odpadu.

Iné dohodnuté podmienky

Regulatívy v súlade so všeobecnými právnymi normami a zákonmi a urbanistickou štúdiou a je záväzný pre všetkých stavebníkov.
Akékoľvek výnimky z uvedených regulatív je možné realizovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Developera a musia byť uvedené v Kúpnej zmluve pozemku.